Menu

Rekrutacja

 

III LO to Szkoła Sukcesu. Uzyskaliśmy największy wzrost EWD. Ostateczny wynik zdawalności matur wynosi 100% . Od 1 września 2018 roku nową siedzibą szkoły będzie budynek obecnego Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej.

Absolwenci naszej szkoły to obecnie studenci renomowanych uczelni polskich i zagranicznych oraz pracownicy znanych firm.

 

Na rok szkolny 2018/2019 do III LO planowany jest nabór do następujących klas:

 

 

Klasa humanistyczna (dyplomatyczno - prawna)

pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

PRZEDMIOTY:

Rozszerzone: język polski, język angielski, historia

Uzupełniające (realizowane od klasy II):  elementy wiedzy o świecie współczesnym, matematyka dla prawników; współpraca patronacka z WPiA UG i EUHE            

 

Klasa humanistyczna (psychologiczno-medialna)

pod patronatem Uniwersytetu SWPS

PRZEDMIOTY:

Rozszerzone: język polski,  język angielski, wos

Uzupełniające (realizowane od klasy II): elementy wiedzy o historii, matematyka dla humanistów; patronat  Uniwersytetu SWPS w Sopocie, współpraca z EUHE

 

 

Klasa medyczno-przyrodnicza

PRZEDMIOTY:

Rozszerzone: biologia, chemia

Uzupełniające  (realizowane od klasy II): chemia – praktyka laboratoryjna, nowoczesna biologia; kształcenie promedyczne przy współpracy z EUHE

 

Klasa politechniczno - informatyczna

PRZEDMIOTY:

Rozszerzone: matematyka, fizyka

Uzupełniające (realizowane od klasy II): podstawy programowania; współpraca z PWSZ w Elblągu

 

Drugi języki do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów realizowane w naszej szkole: edukacja filmowa i teatralna, warsztaty filmowe: animacje poklatkowe, tworzenie krótkich dokumentów, koło biologiczne, koło chemiczne, koło matematyczne, koło języka polskiego, koła językowe: angielskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, koło szachowe, zajęcia terenowe, warsztaty z dietetykiem, wirtualne laboratorium fizyczne, gry logiczne, grafika prezentacyjna, koło historyczno-społeczne, warsztaty z WOS i historii, warsztaty z wiedzy o prawie, wykłady pracowników WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, wizyty w sądzie.

 

Atuty III LO:

- kładziemy duży nacisk na nauczanie języków obcych, tworzymy międzyklasowe grupy językowe

- tylko u nas Extra conversation classes I przygotowanie do PUBLIC SPEAKING COMPETITION

- udział w projektach unijnych i współpraca w ramach programu Erasmus+ ze szkołami europejskimi

- wymiana uczniowska ze szkołą Knut Hahnosskolan w Ronneby (Szwecja)

- współpraca z UG, PG, PWSZ, WSPS w Sopocie, EUHE, IPN, ECS , CSE „Światowid”, Teatrem im. A. Sewruka, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, szkolne sekcje sportowe, koło golfowe we współpracy z Sand Valley)

- wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny sale lekcyjne

- bogaty księgozbiór biblioteczny

- duża, nowa sala gimnastyczna

- bogata oferta dodatkowych zajęć z zakresu prawa, dyplomacji i nauk społecznych

- warsztaty psychologiczne i zajęcia z zakresu psychologii społecznej i pedagogicznej

- kształcenie pro medyczne – warsztaty we współpracy z EUH-E

- szkolny klub wolontariatu

 

Jesteśmy kameralną szkołą, tworzymy miłą atmosferę sprzyjającą integracji międzyklasowej oraz uczeniu się i rozwijaniu zainteresowań.

 

 

R E K R U T A C J A
na rok szkolny 2019/2020

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586 ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik wystawiony w procentach z:

a) Języka polskiego,

b) Historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) Matematyki,

d) Przedmiotów przyrodniczych,

e) Języka obcego na poziomie podstawowym.

 

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,2

 

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu:

a) CELUJĄCYM – przyznaje się 18 punktów,

b) BARDZO DOBRYM – przyznaje się 17 punktów,

c) DOBRYM – przyznaje się 14 punktów,

d) DOSTATECZNYM – przyznaje się 8 punktów,

e) DOPUSZCZAJĄCYM – przyznaje się 2 punkty.

W III LO wskazanymi przedmiotami są: język polski, matematyka, biologia, język obcy (język kontynuowany)

 

3. Ustala się następujący sposób liczenia innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej III LO wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1). Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

2). Aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4  ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8  i art. 32 ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) Krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) Wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) Powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

a) Międzynarodowym i krajowym – miejsca 1-10

b) Wojewódzkim – miejsca 1-5

c) Powiatowym – miejsca 1-3

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019 - 2020

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
    82-300 Elbląg
    ul. Browarna 1
  • 55 625 89 20

Galeria zdjęć