Menu

 • DZIEŃ LICZBY PI

    DZIEŃ LICZBY PI - Obrazek 1

  14 marca obchodzimy Dzień Liczby Pi. Po raz pierwszy święto to zorganizowano 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Inicjatorem święta był Larry Shaw. Dzień Liczby Pi obchodzimy 14 marca ze względu na podobieństwo rozszerzenia dziesiętnego liczby do daty "14 marca", którą w USA zapisuje się w formacie 3:14. Do dziś w Stanach Zjednoczonych święto cieszy się dużą popularnością. Z tej okazji pieczone są tam okrągłe placki ("pie" wymawia się podobnie do "pi") i dyskutuje się o dziwnych właściwościach liczby Pi.

  Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Jest też pierwszą literą greckiego słowa "perimetron”, oznaczającego obwód. Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do kwadratu, co było już dosyć dokładnym przybliżeniem tej liczby. Na początku XVII w. niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen, podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego liczbę Pi wyryto na jego nagrobku i właśnie dzięki niemu liczba Pi bywa nazywana "ludolfiną". Pod koniec XIX wieku brytyjski matematyk amator William Shanks obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 707 miejsc po przecinku. Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, osiągnięcie to zajęło mu 15 lat. Współcześni pasjonaci matematyki mają ułatwione zadanie. W styczniu 2010 r. francuski informatyk Fabrice Bellard ogłosił, że obliczył liczbę Pi do prawie 2,7 bilionów miejsc po przecinku.Najwięcej cyfr wyliczył, jak na razie, anonimowy japoński programista. 8 października 2014 roku zakończył komputerowe obliczenia, w których wyliczył aż 13,3 biliona cyfr dziesiętnego rozwinięcia π .

  Pi to jedyna liczba, która ma swoje święto. Po raz pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono w 1988 roku w San Francisco.

  Również w III LO uczciliśmy to święto. Z tej okazji w dniach  12-15 marca  odbywały się Dni Matematyki.  Dziś uczniowie klas I i II wzięli udział w konkursie matematycznym, w którym wykazali się sprawnością rachunkową oraz biegłością w zastosowaniu wiadomości z trygonometrii.  Ponadto ogłoszono konkursy:  plastyczny- na wykonanie plakatu o tematyce matematycznej, oraz literacki- na napisanie krótkiej formy literackiej związanej  z matematyką. Podsumowanie szkolnych rywalizacji odbędzie się  22 marca.

 • WYKŁAD PROF. DR HAB. KAMILA ZEIDLERA

  WYKŁAD PROF. DR HAB. KAMILA ZEIDLERA - Obrazek 1
  Pan profesor aktualnie jest dyrektorem Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, redaktorem naczelnym "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej",wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, opiekunem Koła Naukowego "Klub Debat Studenckich"oraz opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej, członkiem Rady programowej "Azja-Pacyfik. Społeczeństwo. Polityka. Gospodarka",Rady naukowej "Muzealnictwa" i Rady programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

  11 marca 2019 r. uczniowie klasy 3a „Pod Patronatem” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z kolegami z klas 2a i 1a oraz studentami 3 roku Administracji, wysłuchali wykładu na temat ,,Prawnej ochrony dóbr kultury'', który wygłosił prof. K. Zeidler.

  Dowiedzieliśmy się,że zabytek w myśl Art.3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to ,,nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.

  Pan Profesor nawiązał do potężnych strat dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, jakie poniosła Polska podczas II wojny światowej i w tym aspekcie jakże ważna jest ich ochrona prawna.

  Wyrażamy podziękowania Panu mgr Piotrowi Zielińskiemu, pracownikowi naukowemu WPiA UG, dzięki któremu uczestniczyliśmy w zajęciach uniwersyteckich i który już drugi rok jest naszym opiekunem naukowym i wykładowcą przedmiotu wiedza o prawie.

  Teresa Rakowska

 • POŁĄCZYŁO ICH NAJWYŻSZE DOBRO - OJCZYZNA

  POŁĄCZYŁO ICH NAJWYŻSZE DOBRO - OJCZYZNA - Obrazek 1

  ''Od niepodległości do niepodległości 1914-1923 r.'' warsztaty historyczne cz.1.

  O tym jak Ojcowie Ojczyzny współpracowali ponad podziałami, by 11 listopada 1918 r. odrodziła się niepodległa Polska po 123 latach zaborów, rozmawialiśmy podczas warsztatów historycznych, które w bibliotece szkolnej, poprowadził Pan Bartosz Januszewski, historyk i pracownik naukowy IPN o/Gdańsk. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II a i III a o profilu humanistycznym pod opieką nauczycielki historii Pani Teresy Rakowskiej. Usłyszeliśmy, że nasi wielcy przodkowie I. J. Paderewski, R. Dmowski, W. Witos, W. Korfanty, J. Piłsudski walczyli o wolną Polskę piórem, szablą i dyplomacją. W trudnych czasach przezwyciężyli polityczne i osobiste spory dla dobra Ojczyzny. Wykładowca w interesujący sposób przedstawił nam chronologicznie wydarzenia Wielkiej Wojny 1914-8 r., konflikt trzech zaborców, sprawę polską, stanowisko ententy a szczególnie prezydenta USA T. W. Wilsona, który w 14 Punktach nakreślił zasady nowego ładu na świecie, uwzględniając potrzebę utworzenia wolnej i suwerennej Polski (13 punkt). Wzbogaceni o nową wiedzę zapamiętamy, że wspólnota jaką jest naród, powinna zgodnie współpracować ponad podziałami, aby realizować postawione cele i osiągać sukcesy.

  T.R

 • MATURA CORAZ BLIŻEJ

  MATURA CORAZ BLIŻEJ - Obrazek 1

  Uczniowie 3 LO opowiadają studentom PWSZ o swoich przygotowaniach do tegorocznej matury.

 • INDEKS DLA KAMILI MOCH

  INDEKS DLA KAMILI MOCH - Obrazek 1

  Serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania należą się wybitnej uczennicy klasy IIc, Kamili Moch, która 2 marca wzięła udział w etapie ogólnopolskim VI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, gdzie uzyskała tytuł finalisty.

  W finale Olimpiady, zorganizowanym przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, wzięło udział ponad 60 uzdolnionych uczniów z całej Polski.

  Kamila wykazała się rozległą wiedzą z zakresu trzech bloków tematycznych:

  1) historii najnowszej, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych wydarzeń,

  2) wiedzy o społeczeństwie, prawoznawstwa, konstytucjonalizmu i prawa międzynarodowego,

  3) wiedzy o prawach człowieka,

  ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego programu tematycznego: „Prawa dziecka a wymiar sprawiedliwości”. Tegoroczna edycja Olimpiady okazała się wyjątkowo trudna co podkreślali sami organizatorzy.

  Indeksy na wybrane lub wszystkie kierunki studiów finalistom Olimpiady przyznało kilkanaście polskich uczelni. Wśród nich jest m.in. Uniwersytet Warszawski, Wrocławski, Gdański czy Uniwersytet w Białymstoku

  Serdecznie gratuluję sukcesu!

  Agnieszka Krzywdzińska

 • TESTAMENT ”INKI”- „POWIEDZ BABCI, ŻE ZACHOWAŁAM SIĘ JAK TRZEBA”.

  TESTAMENT ”INKI”- „POWIEDZ BABCI, ŻE ZACHOWAŁAM SIĘ JAK TRZEBA”. - Obrazek 1

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w naszej szkole przebiegał pod znakiem warsztatów historycznych, które 28 lutego 2019 r. przeprowadzili Pan Artur Chomicz z IPN o/Gdańsk i nauczycielka historii Pani Teresa Rakowska. W spotkaniu uczestniczyły klasy I b, I c liceum. Podczas wspólnych zajęć młodzież dowiedziała się o trudnej historii żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy wobec okupacji sowieckiej po 1945 r. nie złożyli broni i prowadzili nierówną walkę z władzą komunistyczną, wspieraną przez radzieckie NKWD, milicję, KBW i funkcjonariuszy MBP. Wysłuchaliśmy wykładu naukowego popartego materiałami dokumentalnymi –były to  zdjęcia, listy, rozkazy i inne. Następnie obejrzeliśmy fragment filmu opartego na losach Danuty Siedzikówny ps. Inka, sanitariuszki 1 Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady, działającego na Pomorzu w 1946 r. Za postawę patriotyczną została skazana na karę śmierci. Wyrok, przez rozstrzelanie, wykonano 28 sierpnia 1946 r. Miała tylko 18 lat!

  Historia Inki, rotmistrza Pileckiego, gen. E. A. Fieldorfa „Nila”, „Zapory” czy gen. St. Skalskiego dowódcy legendarnego Dywizjonu 303, uświadomiła nam w jak nieludzkich czasach przyszło im żyć. Dzięki godnej podziwu, niezłomnej postawie zostało zasiane ziarno wolności, by w 1989 r. przywrócić naszą Niepodległą Ojczyznę .

  Inka zostawiła kolejnym pokoleniom młodych swój testament, tę prostą prawdę, aby żyć i zachowywać się z godnością i szacunkiem, kochać i pamiętać słowo Ojczyzna.

  Dziękujemy

  T.R

 • PROJEKT HISTORYCZNO - SPOŁECZNY ,,W SAMO POŁUDNIE”

   PROJEKT HISTORYCZNO - SPOŁECZNY ,,W SAMO POŁUDNIE”  - Obrazek 1

  Projekt historyczno-społeczny ,,W SAMO POŁUDNIE” w 30-ą rocznicę wyborów kontraktowych 4 czerwca 1989r.    

   

  PROGRAM

   1. 28 lutego 2019 r. 9.00 - 10.30 warsztaty z historii pt. „Niezłomni” - walka z polskim podziemiem niepodległościowym po 1945 r.- Artur Chomicz IPN o/Gdańsk. Uczestniczą klasy I a,b

   2. 28 lutego 2019 r. 10.55 - 11.30 warsztaty z historii pt. „W samo południe 1989 r.”- Artur Chomicz IPN o/Gdańsk . Uczestniczą klasy II a, b, III a

   3. 07 marca 2019 r. 10.00 - 11.45 warsztaty z historii pt. ,,Od niepodległości do niepodległości 1918 - 1945 r.” - Bartosz Januszewski IPN o/Gdańsk. Uczestniczą klasy II a, II b, III a

   4. 21 marca 2019 r. 11.00 - 13.30 warsztaty z historii pt. ,,Od niepodległości do niepodległości 1918 - 1945 r.” - Bartosz Januszewski IPN o/Gdańsk. Uczestniczą klasy II a,  II b, III a. Warsztaty odbędą się w audytorium IPN w Gdańsku,       jako II część „Od niepodległości do niepodległości 1945 - 1989 r.” Uczestniczą uczniowie kl. II a, b, III a (maturzyści oraz uczniowie zainteresowani przedmiotami historii i wiedzy o społeczeństwie).

   5. 28 marca 2019 r. 10.00 - 11.30 warsztaty i konkurs historyczny ,,W samo południe” dla klas gimnazjalnych . A. Krzywdzińska, T. Rakowska III LO w Elblągu

   6. 05 kwietnia 2019 r. Odsłonięcie wystawy pt. ,,Solidarni ku wolności”, udostępnionej ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

   

  Teresa Rakowska, Agnieszka Krzywdzińska

  nauczycielki historii i wos                                                         

                                                            

 • ERASMUS +

  ERASMUS + - Obrazek 1

  W dniach od 11 do 15 marca 2019 w mieście partnerskim Elbląga, czyli Ronneby (Szwecja) odbędzie się już druga tura (z planowanych pięciu) spotkań w ramach naszego programu Erasmus+  pod tematem: 

  “CULTURAL HERITAGE” – “CULTURAL VALUES AND IDENTITY”

  Od stycznia nasz zespół w składzie Aleks Justyński, Dominika Kiwilsza, Martyna Polakowska i Kasia Mierzwa intensywnie przygotowują się do wyjazdu, zbierając i opracowując materiały na tematy lokalne, problem imigracji i imigrantów, realizując filmy.

 • ZUCHY Z III B

  ZUCHY Z III B - Obrazek 1      

  Sobota. Zwykła, kolejna, leniwa sobota w roku.

  Na Starówce nic nowego … z Netflixa wieje nudą …co tu robić ?

  Może by tak matematyki trochę wink

  Tak jak zuchy z III B. Brawo xd

         A kto nie był ten trąba ;)

   

  ZUCHY Z III B - Obrazek 2

 • WALENTYNKOWA AKCJA NA RZECZ MATEUSZA

  WALENTYNKOWA AKCJA NA RZECZ MATEUSZA - Obrazek 1

  Dnia 14.03.2019 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyło się świętowanie walentynek. Samorząd zorganizował pocztę walentynkową, gdzie uczniowie mogli wysyłać do siebie laurki. Odbył się również kiermasz z łakociami,a głównym punktem całej imprezy była zbiórka pieniędzy dla Mateusza Robaka- syna Pana Piotra, Pana, który codziennie podaje nam kurtki i służy pomocą smiley

  Mateusz ma 18 lat i jest ciężko chory.

  Jeśli ktoś byłby jeszcze zainteresowany przekazaniem 1% na rzecz Fundacji Elbląg, która wspomaga leczenie Mateusza, może uzyskać niezbędne dane w bibliotece szkolnej.

  Wszystkim ludziom dobrej woli bardzo dziękujemy za wrażliwość i współpracęsmiley

   

                                                Samorząd Uczniowski III LO

  WALENTYNKOWA AKCJA NA RZECZ MATEUSZA - Obrazek 2

 • UCZNIOWIE W SĄDZIE REJONOWYM 

  UCZNIOWIE W SĄDZIE REJONOWYM  - Obrazek 1

  13 lutego b.r. uczniowie klasy Ib wraz z wychowawcą wzięli udział w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Sprawie przewodniczył sędzia Wydziału Karnego, a uczniowie zasiedli na Sali rozpraw w charakterze publiczności. Sprawa dotyczyła tzw. oszustwa metodą na wnuczka.

  Przed rozpoczęciem rozprawy Sędzia pouczył, jak należy właściwie zachować się w czasie rozprawy oraz udzielił podstawowych informacji o zasadach postępowania karnego. Zaznajomił również uczniów z okolicznościami sprawy.

  Dzięki wizycie w sądzie uczniowie w sposób praktyczny poznali omawiane w szkole procesowe prawo karne. Słuchacze mieli możliwość zaobserwować jak przebiegają poszczególne etapy rozprawy i jak wygląda przesłuchanie.

  Osobisty udział w rozprawie sądowej to możliwość sprawdzenia zgodności rzeczywistości z naszymi wyobrażeniami o pracy sądów, to także lekcja, która na długo zapadnie w pamięć. Wycieczka do sądu była dla uczniów ciekawą formą zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.

  Agnieszka Krzywdzińska

 • MIŁOŚĆ  DOBRO CZYNI - KONCERT WALENTYNKOWY 

  MIŁOŚĆ  DOBRO CZYNI - KONCERT WALENTYNKOWY  - Obrazek 1

  We wszechogarniającym chaosie, pędzie i hejcie warto znaleźć chwilę na refleksję i zadumę nad tym, co stanowi o naszym człowieczeństwie, czym jest miłość i KIM my jesteśmy...

  W piątek 15.02. uczniowie klasy 1d mieli okazję uczestniczyć w przepięknym koncercie przygotowanym przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkól Muzycznych w Elblągu. Młodzi artyści przedstawili swoje aranżacje największych polskich przebojów o miłości. 

  A. M.

 • Z WIZYTĄ W TEATRZE

  W piątek uczniowie klas I liceum obejrzeli spektakl pt. "Skąpiec" - jedną z najbardziej znanych i grywanych komedii Moliera. Utrzymany w klasycznej konwencji  spektakl Konrada Szachnowskiego porusza uniwersalne problemy. Okazuje się, że współczesny świat nie tak bardzo różni się od tego sprzed lat.

  Harpagon, tytułowy skąpiec, ma obsesję na punkcie pieniędzy. Pochłonięty myślami o swoim majątku nie liczy się z nikim, z niczym. Obsesja posiadania dóbr materialnych zastępuje mu wartości, których najbardziej brakuje. Odsuwając się od najbliższych, bezwzględny dla swoich dłużników Skąpiec, w końcu przeżyje katharsis. Jak wtedy zmieni się jego postrzeganie świata, który wcześniej przysłonięty wizją pieniędzy?

  A. M.

 • SUKCES WOJCIECHA WOJTYNY

  SUKCES WOJCIECHA WOJTYNY - Obrazek 1

  19 stycznia odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, na którym naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIa Wojciech Wojtyna.

  Etap okręgowy składał się z dwóch części: pierwsza stanowiła test wielokrotnego wyboru, zaś w drugiej należało odpowiedzieć na pytania opisowe.

  Wojtek uzyskał najlepszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim i tym samym zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady.

  Wykazał się przy tym szeroką wiedzą z zakresu systemu politycznego RP, demokracji, nauki o państwie i polityce, społeczeństwa, prawa oraz stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przewidzianego na ten rok szkolny zmiennego programu tematycznego obejmującego zagadnienia związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

  Gratuluję i życzę powodzenia na etapie centralnym!

  Agnieszka Krzywdzińska

 • ERASMUS+ W AUSTRII

  ERASMUS+ W AUSTRII - Obrazek 1

  W dniach 14-18 stycznia czwórka uczniów naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Austrii w ramach programu „Cultural heritage”. Uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych i kulturalnych oraz rozwijali swoje kompetencje językowe, gdyż językiem komunikacji w czasie pobytu był język angielski. Uczniowie, którzy wzięli udział w wyjeździe to: Zuzanna Mostowiec, Szymon Maciejko, Julia Kołodziejczyk i Leśniewska Maria – wszyscy z klas I. W czasie pobytu uczniowie mieszkali w rodzinach austriackich i poznawali lokalne zwyczaje i kulturę. Oprócz zajęć edukacyjnych był też czas na rozrywkę – wycieczka do Wiednia, do Passau, zwiedzanie Schaerding i inne atrakcje zorganizowane przez Szkołę goszczącą. Wszyscy wrócili zadowoleni, bogatsi w kolejne doświadczenia oraz umiejętności, głównie językowe.

  Opiekunami w trakcie wyjazdu byli Tomasz Stężała (koordynator projektu) oraz Aleksandra Trochimczuk (nauczyciel).

   

  Aleksandra Trochimczuk

   

  linki:

   

  ERASMUS+ W AUSTRII - Obrazek 2

   

   

 • DZIEŃ TOLERANCJI

  DZIEŃ TOLERANCJI - Obrazek 1

  Dnia 18 stycznia 2019 roku w III Liceum Ogólnokształcącym odbyły się obchody Dnia Tolerancji. Celem przedsięwzięcia była manifestacja miłości do drugiego człowieka, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

  Samorząd Uczniowski zorganizował święto, dbając nawet o najmniejsze szczegóły. Początkiem uroczystości była parada, startująca z ostatniego piętra szkoły (w składzie: Julia Kordykiewicz, Zuzanna Inczewska, Julia Orłowska, Karolina Trochowska, Kacper Rosiak, Jakub Wojtaszek, Janek Banach, Antek Urbaniak, Norbert Pacewicz, Dominik Godlewski, Jakub Hofman i Karol Przybysz). Pochód rozpoczynał transparent z napisem "jestem taki, jaki się urodziłem", dookoła którego widniało słowo "tolerancja" w różnych językach. Tuż za hasłem przewodnim szli samorządowcy, którzy zachęcali innych do wspólnego świętowania oraz rozdawali balony. Kolumnę wieńczył kolejny transparent, który swoją treścią wyrażał sprzeciw przeciwko mowie nienawiści i hejtowi. Uczniowie chętnie wzięli udział w paradzie, tworząc ogromną grupę kroczącą w kierunku sali gimnastycznej.

  Hala ozdobiona była żółto-niebieskimi balonami. Na manifestujących czekali już artyści, którzy dali popis swoich umiejętności wokalnych, recytatorskich oraz oratorskich. Wraz z początkiem wydarzenia, w publiczność ruszyły sondażystki: Martyna Podlecka, Julia Kordykiewicz, Julia Orłowska i Zuzanna Inczewska, które swoje zadanie wykonywały przez większość uroczystości.  Karolina Trochowska, w roli prowadzącej, gładko „przeprowadziła” nas przez całą uroczystość oraz z szacunkiem zapowiadała kolejnych występujących.

  Głównym artystą był Jeremi Zdunek, śpiewając piosenki o tolerancji znanych wokalistów oraz prezentując autorski utwór "Don'tCry", przy którym cały samorząd podszedł do wokalisty, prezentując przyjaźń i wzajemne poszanowanie. Pomiędzy jego występami teksty o tolerancji mówili: Karol Przybysz, Liwia Milewska, Julia Orłowska, DobrusiaDamrath i Kuba Wojtaszek. Na koniec wszelakich występów głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Dominik Godlewski. Wyraził on ogromny smutek i żałobę, jakie odczuwamy w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza. By uczcić jego pamięć, szkoła zarządziła minutę ciszy.

  Refleksję budziły końcowe wydarzenia podczas uroczystości. Utworem wieńczącym uroczystość był "Dziwny jest ten świat" (autorstwa Czesława Niemena), wykonany przez Aleksandrę Ptak. W pewnym momencie uczniowie wyjmowali latarki, robiąc las światełek - światełek nadziei. Wydawałoby się, że uroczystość skończy się wraz z pożegnaniem przez prowadzącą, jednak na koniec zaczęła rozbrzmiewać piosenka Dody "Nie daj się". W tym momencie stało się coś, czego nawet nauczyciele koordynujący całym wydarzeniem się nie spodziewali! Organizatorzy zaczęli radośnie tańczyć i śpiewać, wspólnie się przytulając i ciesząc się z przeprowadzonej uroczystości. W spontanicznym uniesieniu pozytywnych emocji, zaciągali na środek ludzi z publiczności gdzie wszyscy tańczyli.

  Technicznymi, którzy sprawnie panowali nad całą sytuacją byli Piotr Dziewiątkowski i Szymon Paluchowski.

  Nauczycielami koordynującymi całym wydarzeniem były Maja Babraj oraz Joanna Nowak - opiekunki Samorządu. 

  Uczniowie podkreślali swoje poszanowanie dla drugiego człowieka, nieważne kim by był - osobą starszą, obcokrajowcem, osobą innej orientacji seksualnej, odmiennej religii, czy innej rasy. Pokazali, że wszyscy wobec siebie jesteśmy równi i że wszyscy jesteśmy ponad wszelkimi podziałami - i że taki powinien być świat.

  Zuzanna Inczewska, członek SU

  DZIEŃ TOLERANCJI - Obrazek 2  DZIEŃ TOLERANCJI - Obrazek 3

 • PODSUMOWANIE I SEMESTRU

  PODSUMOWANIE I SEMESTRU - Obrazek 1

  I semestr roku szkolnego 2018/2019 został oficjalnie zamknięty. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zbieranie sił na kolejne miesiące nauki. Poniżej można zapoznać się z wynikami, jakie osiągnęli uczniowie liceum i gimnazjum.

  III Liceum Ogólnokształcące

  Wśród klas licealnych najwyższą średnią osiągnęła klasa Ic, której wynik – 4,40 zasługuje na duże uznanie. Kolejne miejsca na podium zajęły: klasa Ib4,19 i klasa IIa – 4,08.

   

  Średnia klas:

   

   

  Średnia klasy

   

  Średnia klasy

   

  Średnia klasy

  Ia

  3,91

  IIa

  4,08

   IIIa

  3,95

  Ib

  4,19

  IIb

  3,95

  IIIb

  3,90

  Ic

  4,40

  IIc

  4,05

  IIIc

  3,69

  Id

  3,81

  IId

  3,89

  IIId

  3,63

   

  Najlepszą uczennicą w liceum jest Karolina Szczepańska z klasy Ib z wynikiem 5,67. Wśród Asów znalazły się również uczennice klasy IIc: Kamila Moch – 5,55 i Ewelina Jureko – 5,45.

   

  W rankingu frekwencji wygrała klasa Ic z wynikiem95%. Za nią uplasowała się klasa Ib - 90 % oraz klasa Ia – 89,26%. Najwyższą frekwencję w szkole (100%) uzyskali następujący uczniowie:

  Natalia Szczerba i Bartosz Kurzawiński z klasy Ia,

  Karolina Szczepańska z klasy Ib,

  Karina Małkiewicz z Id,

  Julia Jarosz i Ewelina Jureko z IIc.

  Gratulacje!

   

   

  Frekwencja

  %

   

  Frekwencja

  %

   

  Frekwencja

  %

  Ia

  89,26

  IIa

  85

  IIIa

  85,56

  Ib

  90,19

  IIb

  85,64

  IIIb

  83,45

  Ic

  95

  IIc

  86,71

  IIIc

  85,46

  Id

  84,68

  IId

  88,27

  IIId

  87,05

   

  Gimnazjum nr 9

  Wśród klas gimnazjalnych najwyższy wynik uzyskała klasa IIIa – 3,64. Kolejne miejsca zajęły klasa IIIb ze średnią 3,52 i klasa IIIc z wynikiem 3,22.

  Najlepszą uczennicą jest Julia Otłowska z IIIa, której średnia wynosi5,56. Drugie miejsce zajęła Agata Bortnik – 5,00; a trzecie miejsce Natalia Kulik – 4,81.

  Frekwencja przedstawia się następująco:

  I miejsce         klasa IIIb – 86,71%

  II miejsce        klasa IIIa – 84,42%

  III miejsce       klasa IIIc – 83,97%

 • BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH

  Listy  dotyczące przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

   

 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU IPN GDAŃSK „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI”

  I miejsce dla uczniów  kl. 3 a

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU IPN GDAŃSK „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI” - Obrazek 1

  IPN w Gdańsku 13 grudnia 2018 r. zachęcał wszystkich do uczestnictwa w akcji i konkursie  „Zapal Światło Wolności”. W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy. W sumie napłynęło 15 prac oraz 23 fotografie. W naszym konkursie wzięły udział osoby w różnym wieku. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz piękne, niekiedy bardzo osobiste i wzruszające opisy. Spośród autorów nadesłanych najciekawszych prac postanowiliśmy wybrać I, II, III miejsca (ex aequo) oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają od nas najnowszą grę edukacyjną IPN „Niepodległa” oraz atrakcyjne koszulki. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  I miejsce:  III LO im. Jana Pawła II w Elblągu

  K. Świniarski, A. Kowalewska, W. Wojtyna, P. Kamieniecka, J. Marzec, W. Długołęcka, P. Baranowska;

  II miejsce: Bogdan Barcikowski, Monika Dąbkowska;

  III miejsce: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku-Oliwie, Hanna Sheridan;

  Wyróżnienia: Barbara Szeląg, Dawid Kolanowski, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Borys Szymański, Urszula Ramus-Piekielniak, Mieszko Chmielnik, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie;

  Nagroda pocieszenia: Mariusz Michalak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gdańsku.

  Pod tym linkiem znajdziecie Państwo wyniki konkursu:

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć